RelatioNet | Forum | Yad Vashem | Jewishgen | School | MyHeritage

piątek, 11 maja 2007

The story of Ryszard Matuszewski [biographical note]

Ryszard Matuszewski was born in 18.08.1914 in Warsaw. His mother descended from Mińsk in Białoruś (known as Mińsk Litewski that time), his father was born in Orenburg and grown up in Grodno. However, Ryszard spent all his live in the capital. He lived with his parents up to age of 25. They lived on the Złota Street, by the Zelazna and Twarda crossing. At first he attended Batory Secondary School on Mysliwiecka Street, where he met his later close friend, Zdzisłąw Jeziorański (nowadays he is known as Jan Nowak-Jezioranski and he became very famous for his work in anticommunist radio “Wolna Europa”). Afterwards, he moved to Mickiewicz Secondary School, that time located on the dead end street called Sewerynowka (today – Konpczynski Street). His friendships from then, i.e. with Janek Kott and Antek Rosental, were fundamental for his future life and his activity of saving Jews during Holocaust. He involved also in scouting. It was also the time of his writing start-up, he wrote his first poems and began working with the gymnasium youth newspaper called Kuznia Młodych. Since 1929 he lived in tenement house on the 18 Krasiński Street. In 1935 he met Beata Sobolewska (born 1915), who he married 3 years later. Their marriage lasted for 22 years, but in fact it broke up much earlier. They had 2 children, Malgosia (born 1924) and Piotr (born 1946). During the war he was employed in Warsaw’s Magistrate. After Malgosia’s birth, due to need of finding childcare, he had opportunity to help 3 Jewish women, who he employed as nannies. After the war he became a well-known columnist and writer, he’s been an author of many books and textbooks. He married for the second time with Irena Szymanska (lived 1921-1998) in 1960, and this time the marriage lasted until her death.

Currently he is still active as an writer, and he lives in Warsaw, on the Konstytucja Square. Among his friends you can find such great names as: Stanislaw Baranczak, Miron Bialoszewski, Zbigniew Herbert, Adam Michnik, Julian Tuwim, Gustaw Holoubek, Kazimierz Dejmek, Wislawa Szymborska i Czesław Milosz – the most known polish authors, actors and Nobelists.

In the photo: Ryszard, age 8

HISTORIA RYSZARDA MATUSZEWSKIEGO (notka biograficzna)

Ryszard Matuszewski przyszedł na świat 18.08.1914 roku w Warszawie. Jego matka wywodziła się z Mińska na Białorusi (wtedy zwanego Mińskiem Litewskim), natomiast ojciec urodził się w Orenburgu, a wychował w Grodnie. Jednak praktycznie całe swoje życie Ryszard spędził w stolicy Polski. Z rodzicami mieszkał do 25ego roku życia, na ulicy Złotej, przy zbiegu Twardej i Żelaznej. Do szkoły chodził najpierw na Myśliwiecką, do gimnazjum imienia Batorego, w którym poznał swojego późniejszego bliskiego przyjaciela Zdzisława Jeziorańskiego (później znany jako Jan Nowak-Jeziorański), następnie przeniósł się do gimnazjum im. Adama Mickiewicza, mieszczącego się wówczas przy małej, ślepej uliczce o nazwie Sewerynówka (dziś jest to ul. Konpoczyńskiego). Tam zawarł następne znajomości – z Jankiem Kottem i Antkiem Rosentalem, które miały fundamentalne znaczenie dla jego późniejszej działalności ratowania osób żydowskiego pochodzenia. Zaangażował się także w aktywność harcerską. Zaczęła się też jego przygoda z piórem, pisał wiersze oraz redagował szkolną gazetkę „Kuźnię Młodych”. Od 29ego roku mieszkał w kamienicy przy ulicy Krasińskiego 18. W roku 35 poznał Beatę Sobolewską (ur. 1915), którą poślubił w 3 lata później. Małżeństwo przetrwało 22 lata, jednak w rzeczywistości rozpadło się dużo wcześniej. Miał z nią dwójkę dzieci, Małgosię (ur. 1942) i Piotra (ur. 1946). W czasie wojny pracował w Warszawskim Magistracie. Ze względu na potrzebę opieki nad urodzoną córką, miał sposobność pomóc trzem kobietom żydowskiego pochodzenia, które zatrudniali z żoną jako mamki. Po wojnie zajął się pisarstwem, stał się powszechnie znanym literatem i felietonistą, napisał sporo książek, opracowań, podręczników szkolnych. Drugi raz ożenił się z Ireną Szymańską (1921-1998) w roku 60tym, z którą był związany aż do jej śmierci. Obecnie mieszka w Warszawie, przy placu Konstytucji, wciąż aktywnie uczestnicząc w życiu literackim. Wśród jego przyjaciół można wymienić nazwiska takich osób jak Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, Adam Michnik, Julian Tuwim, Gustaw Holoubek, Kazimierz Dejmek, Wisława Szymborska i Czesław Miłosz.

Brak komentarzy: